In memoriam: Milan Kangrga- odlazak najvećeg hrvatskog filozofa
Što je komunizam bez brkova
CHE

Visitor No. 173338

STATUT FORUMA MLADIH SDP-a

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Forum mladih SDP-a oblik je interesnog organiziranja pri Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP).

Članak 2.
Ovim Statutom Forum mladih SDP-a uređuje: svoj naziv, sjedište, načela djelovanja, članstvo, oblike organiziranja, tijela upravljanja, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja, trajanje mandata, prestanak rada te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Foruma mladih SDP-a, odnos tijela Foruma mladih i SDP-a na svim razinama, te način provođenja odredbi Statuta SDP-a i Odluke o organiziranju Foruma mladih SDP-a.

Članak 3.
Forum mladih SDP-a djeluje na području Republike Hrvatske u skladu s njenim Ustavom, zakonima, Statutom SDP-a i ovim Statutom.
Forum mladih SDP-a djeluje i izvan Republike Hrvatske prema međunarodnim organizacijama i u okviru međunarodnih organizacija kojih je član.
Sjedište Foruma mladih SDP-a je u Zagrebu, na Iblerovom trgu broj 9.

Članak 4.
Kratica punog naziva Forum mladih SDP-a je FM ili FM SDP-a.
FM može koristiti i sintagme Mladi SDP-a, Mladi socijaldemokrati Hrvatske i Mladi hrvatski socijaldemokrati.
Međunarodni naziv FM-a je Croatian Social Democratic Youth (kratica međunarodnog naziva FM-a je CSDY).

Članak 5.
Izgled znaka, pečata i zastave FM-a određuje Glavni odbor FM-a Pravilnikom o znaku, pečatu i zastavi FM-a.

Članak 6.
Rad FM-a je javan.
Javnost rada FM-a i djelovanje članstva FM-a ostvaruju se na javnim skupovima, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i djelujući na javno mnijenje.
Javno djelovanje osigurava se i sjednicama organa FM-a otvorenim za javnost, konferencijama za novinstvo, izjavama i priopćenjima za javnost.
Djelovanje FM-a odvija se i putem interneta, te internet stranica FM-a. Internet stranice FM-a javno su glasilo FM-a.

Članak 7.
FM predstavljaju Predsjednica/Predsjednik FM-a, Potpredsjednice/Potpredsjednici FM-a i članice/članovi Predsjedništva FM-a.

Članak 8.
FM može biti članom domaćih i međunarodnih organizacija i udruga srodnih ciljeva i programa.
Odluku o pristupanju FM-a domaćim i međunarodnim organizacijama i udrugama donosi Glavni odbor FM-a, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a.

ČLANSTVO

Članak 9.
Članicom/članom FM-a može postati svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u dobi od šesnaest do trideset godina, koja prihvaća Program i Statut FM-a.
Članicom/članom FM-a postaje se potpisivanjem pristupnice FM-u i zaprimanjem iste od strane tajnika lokalne organizacije FM-a.

Članak 10.
Članice/članovi FM-a ne moraju biti i članice/članovi Socijaldemokratske partije Hrvatske.
Članice/članovi FM-a ne smiju biti članice/članovi niti jedne druge političke stranke u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.
Članica/član FM-a ima sljedeća prava:
- sudjelovati u donošenju odluka FM-a, neposredno ili putem predstavnica/predstavnika u tijelima FM-a,
- birati i biti birana/biran u tijela FM-a,
- biti informirana/informiran o radu FM-a i njegovih tijela ,
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad FM-a,
- primati političku i pravnu zaštitu FM-a.
Članica/član FM koja/koji je članica/član SDP-a ima pravo predložiti i biti predložena/predložen za tijela SDP-a i liste SDP-a za izbore, u skladu sa Statutom SDP-a i Statutom FM-a.

Članak 12.
Članica/član FM-a obvezna/obvezan je djelovati u skladu s Programom, Statutom i ostalim dokumentima FM-a.

Članak 13.
Članstvo u FM-u prestaje:
- vlastitom voljom članice/člana FM-a,
- zbog navršenih trideset godina starosti članice/člana FM-a,
- isključenjem članice/člana FM-a.
Iznimno, članstvo u FM-u traje i nakon tridesete godine članice/člana, ukoliko joj/mu teče mandat u tijelima FM-a, u skladu s ovim Statutom. Tada članstvo prestaje prestankom mandata.

Članak 14.
Članica/član FM-a može biti isključena/isključen zbog djelovanja protivnog Programu ili Statutu FM-a ili narušavanja ugleda FM-a.
Radi isključenja članice/člana FM-a donosi se odluka o isključenju članice/člana FM.
Odluku o isključenju članice/člana FM-a donosi Županijski odbor županijske organizacije FM-a članice/člana, na prijedlog Općinskog odbora Općinske organizacije FM-a, Mjesnog odbora Mjesne organizacije FM-a, odnosno Gradskog odbora Gradske organizacije FM-a općinske, mjesne ili gradske organizacije članice/člana. Odluka o isključenju članice/člana donosi se natpolovičnom većinom svih članica/članova tijela koje o odluci glasuje.
Odluku o isključenju članice/člana FM može donijeti i Glavni odbor FM na prijedlog Predsjedništva FM. Prilikom odlučivanja o isključenju članice/člana, Glavni odbor FM-a mora zatražiti pismeno mišljenje lokalne organizacije FM-a kojoj članica/član, o čijem se isključenju raspravlja, pripada. U slučaju da ta lokalna organizacija FM-a ne dostavi pismeno mišljenje Glavnom odboru FM-a u roku od 15 dana, smatra se da je suglasna s isključenjem članice/člana.
Odluka o isključenju članice/člana dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem, odnosnoj/odnosnom članici/članu.
Isključena/isključeni članica/član ima pravo podnijeti žalbu Nadzornom odboru FM-a u roku od trideset dana od dana primitka odluke o isključenju članice/člana.
Nadzorni odbor FM-a donosi konačnu odluku u vezi podnesene žalbe članice/člana u roku od trideset dana od dana primitka žalbe.

USTROJSTVO I TIJELA FM

Članak 15.
U FM-u postoje sljedeći oblici povezivanja članica/članova: FM Republike Hrvatske, Županijske organizacije FM-a, Gradske organizacije FM-a, Mjesne organizacije FM-a, te Općinske organizacije FM-a.

Članak 16.
Tijela FM-a organizacijske su jedinice putem kojih se ostvaruje upravljanje FM-om.
Tijela FM-a su:
- Konvencija FM-a,
- Glavni odbor FM-a,
- Predsjednica/Predsjednik FM-a,
- Predsjedništvo FM-a,
- Nadzorni odbor FM-a,
- tijela lokalnih organizacija FM-a.

Konvencija FM

Članak 17.
Konvencija FM-a je najviše tijelo FM-a.

Članak 18.
Konvencija FM-a redovito se održava svake dvije godine, a najkasnije u roku od devedeset dana od proteka navedenoga vremenskog perioda.
Konvencija FM-a može se održati i prije isteka navedenog roka od dvije godine.
Odluku o održavanju Konvencije FM-a donosi Glavni odbor FM-a. Odluka o održavanju Konvencije FM-a sadrži odredbe o načinu izbora, broju delegatkinja/delegata za Konvenciju FM-a i prijedlog dnevnog reda, a objavljuje se najmanje dva mjeseca prije Konvencije FM-a.
Prijedloge dokumenata koje usvaja Konvencija FM-a, Tajnica/Tajnik FM-a mora poslati Županijskim organizacijama FM-a najmanje petnaest dana prije Konvencije FM-a.

Članak 19.
Konvenciju FM-a saziva Predsjednica/Predsjednik FM-a.
Prijedlog za održavanje prijevremene Konvencije FM-a mogu podnijeti Glavnom odboru FM-a Predsjednica/Predsjednik FM-a, Predsjedništvo FM-a, Nadzorni odbor FM-a ili najmanje pet Županijskih organizacija FM-a.
U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, Glavni odbor FM-a mora se sazvati i donijeti odluku o održavanju Konvencije u roku od mjesec dana.
Ako nakon odluke Glavnog odbora FM-a o sazivanju konvencije FM-a Predsjednica/Predsjednik FM-a ne sazove Konvenciju FM-a u roku od deset dana, Konvenciju FM-a sazvat će Nadzorni odbor FM-a.
U slučaju ostavke Predsjednice/Predsjednika FM-a, u roku od mjesec dana saziva se Glavni odbor FM-a koji donosi odluku o održavanju Konvencije FM-a. U tom slučaju, Nadzorni odbor FM-a sazvat će Konvenciju i rukovoditi njenom pripremom i radom.
Ako Glavni odbor ne donese odluku o održavanju Konvencije u skladu sa Statutom, Konvenciju će sazvati Predsjednica/Predsjednik FM po sili Statuta.

Članak 20.
Konvenciju FM-a čine članice/članovi Predsjedništva FM, Glavnog odbora FM-a, Nadzornog odbora FM-a, te delegatkinje/delegati izabrane/izabrani na konvencijama Županijskih organizacija FM-a.

Članak 21.
Rad Konvencije FM-a utvrđen je poslovnikom Konvencije FM-a kojeg ona donosi na početku svoje sjednice.

Članak 22.
Konvencija FM-a:
- donosi Program FM-a,
- donosi Statut FM-a,
- odlučuje o načinu izbora tijela FM-a,
- odlučuje o izvješću o radu Predsjednice/Predsjednika FM-a i Nadzornog odbora FM-a
- odlučuje o povjerenju Predsjednici/Predsjedniku FM-a, Potpredsjednicama/Potpredsjednicima FM-a, članicama/članovima Predsjedništva FM-a, članicama/članovima Nadzornog odbora FM-a, te članicama/članovima Glavnog odbora FM-a,
- donosi odluke te usvaja dokumente, deklaracije i rezolucije.

Članak 23.
Konvencija FM-a bira:
- Predsjednicu/Predsjednika FM-a,
- Potpredsjednice/Potpredsjednike FM-a,
- članice/članove Predsjedništva FM-a,
- članice/članove Nadzornog odbora FM-a,
- članice/članove Glavnog odbora FM-a.

Glavni odbor FM-a

Članak 24.
Glavni odbor FM-a najviše je tijelo FM-a između dvije Konvencije FM-a.


Članak 25.
Glavni odbor FM-a odlučuje na sjednicama Glavnog odbora FM-a.
Sjednice Glavnog odbora FM-a održavaju se redovito, najmanje jednom svaka četiri mjeseca.
Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora FM-a mora se održati najkasnije mjesec dana nakon Konvencije FM-a na kojoj su izabrane/izabrani članice/članovi Glavnog odbora FM-a. Konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora FM-a saziva i njome, do izbora Predsjednice/Predsjednika Glavnog odbora FM-a, predsjedava Predsjednica/Predsjednik FM-a. Na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora moraju se izabrati Predsjednica/Predsjednik Glavnog odbora FM-a, Tajnica/Tajnik FM-a i Međunarodna tajnica/Međunarodni tajnik FM-a te donijeti poslovnik o radu Glavnog odbora FM-a.
Sjednice Glavnog odbora FM-a saziva i njima predsjedava Predsjednica/Predsjednik Glavnog odbora FM-a.
Sjednica Glavnog odbora FM-a mora se održati i prije isteka navedenog roka od četiri mjeseca na zahtjev Predsjednice/Predsjednika FM-a ili najmanje deset članica/članova Glavnog odbora.

Članak 26.
Predsjednicu/Predsjednika Glavnog odbora FM-a, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a ili 20 članica/članova Glavnog odbora, bira Glavni odbor FM-a.
Predsjednica/Predsjednik Glavnog odbora FM-a mora se izabrati iz redova 21 članice/člana Glavnog odbora FM-a izabrane/izabranog na Konvenciji FM-a.
Predsjednica/Predsjednik Glavnog odbora FM-a jednom godišnje podnosi izvješće o radu Glavnom odboru FM-a.

Članak 27.
Glavni odbor FM-a čine:
- 21 članica/član izabrana/izabran na Konvenciji FM,
- predsjednice/predsjednici županijskih organizacija FM, a u slučaju da u toj županiji djeluje povjerenica/povjerenik za županijsku organizaciju FM ta/taj povjerenica/povjerenik; u slučaju spriječenosti predsjednice/predsjednika županijske organizacije FM tu organizaciju predstavlja jedna/jedan od potpredsjednica/potpredsjednika županijske organizacije FM koju/kojeg odredi Županijski odbor te Županijske organizacije,
- članice/članovi Predsjedništva FM.
Prilikom izbora 21 članice/člana Glavnog obora FM-a na Konvenciji FM, iz jedne županijske organizacije mogu biti izabrane/izabrani najviše dvije/dva članice/člana.
Na sjednice Glavnog odbora FM-a pozivaju se predsjednica/predsjednik Nadzornog odbora FM-a te državne državni dužnosnice/dužnosnici članice/članovi FM-a.

Članak 28.

Rad Glavnog odbora FM-a utvrđen je poslovnikom Glavnog odbora FM-a, kojeg donosi Glavni odbor FM-a na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Članak 29.
Glavni odbor FM-a bira:
- Tajnicu/Tajnika FM-a,
- Međunarodnu tajnicu/Međunarodnog tajnika FM-a,
- Predsjednicu/Predsjednika Glavnog odbora FM-a.

Članak 30.
Glavni odbor FM-a:
- upravlja FM-om između dviju Konvencija FM-a,
- donosi odluke te usvaja dokumente, deklaracije i rezolucije,
- utvrđuje prijedloge za izmjenu i dopunu Programa i Statuta FM-a,
- određuje, na prijedlog Predsjedništva FM-a, kandidatkinje/kandidate FM-a za parlamentarne izbore u Republici Hrvatskoj,
- određuje, na prijedlog Predsjedništva FM-a kandidatkinje/kandidate za tijela SDP-a,
- raspravlja o odlukama svih tijela FM-a, osim Nadzornog odbora FM-a i Konvencije FM-a,
- na prijedlog Predsjedništva FM-a određuje kriterije po kojima će se odrediti broj delegatkinja/delegata iz pojedinih županijskih organizacija FM-a te utvrđuje točan broj delegatkinja/delegata iz pojedinih županijskih organizacija FM-a na Konvenciji FM-a,
- na prijedlog Predsjedništva FM-a određuje kriterije za kandidaturu pojedinačnih kandidatkinja/kandidata za tijela FM-a koji se biraju na Konvenciji FM-a,
- odlučuje o izvješću o radu Predsjednice/Predsjednika Glavnog Odbora FM-a, Tajnice/Tajnika FM-a i Međunarodne tajnice/Međunarodnog tajnika FM-a,
- odlučuje o povjerenju Predsjednici/Predsjedniku Glavnog odbora FM-a, Tajnici/Tajniku FM-a, Međunarodnoj tajnici/Međunarodnom tajniku FM-a,
- donosi odluke, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a, o osnivanju Županijskih organizacija FM-a,
- donosi odluke, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a, o raspuštanju Županijskih organizacija FM-a,
- donosi odluke, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a, o imenovanju i razrješenju Povjerenice/Povjerenika FM-a za raspuštene Županijske organizacije FM-a,
- donosi i druge odluke u okviru svog djelokruga.
Odluku iz točke 12. prethodnog stavka Glavni odbor FM-a donosi natpolovičnom većinom glasova svih članica/članova.

Članak 31.
U slučaju neophodne potrebe Glavni odbor FM-a može donositi odluke sa statutarnom snagom, s time da one ne mogu umanjiti statutarna prava članice/člana FM-a, stvarnu nadležnost oblika djelovanja članstva i tijela FM-a na svim razinama političkog djelovanja.
Odluke sa statutarnom snagom Glavni odbor FM-a donosi dvotrećinskom većinom svih članica/članova Glavnog odbora FM-a.
Odluka sa statutarnom snagom stupa na snagu nakon što se Nadzorni odbor FM-a potvrdno očituje o njenoj utemeljenosti u Statutu FM-a.
Glavni odbor FM-a odluke sa statutarnom snagom podnosi na verifikaciju narednoj Konvenciji FM-a.

Predsjedništvo FM-a

Članak 32.
Predsjedništvo FM-a je programsko-političko tijelo FM-a.

Članak 33.
Predsjedništvo FM-a čine Predsjednica/Predsjednik FM-a, tri Potpredsjednice/Potpredsjednika FM-a, Predsjednica/Predsjednik Glavnog odbora FM-a, Tajnica/Tajnik FM-a, Međunarodna tajnica/Međunarodni tajnik FM-a, te deset članica/članova Predsjedništva FM-a koje bira Konvencija FM-a.
Ako zbog nekog izuzetno opravdanog razloga izabrana/izabrani članica/članica Predsjedništva FM-a ne može više obavljati dužnost članice/člana Predsjedništva FM-a, Glavni odbor FM-a može na prijedlog Predsjednika FM-a na njezino/njegovo mjesto kooptirati novu/novog članicu/člana.

Članak 34.
Predsjedništvo FM-a odlučuje na sjednicama Predsjedništva FM-a.
Sjednice Predsjedništva FM-a održavaju se po potrebi, a najmanje jednom svaka dva mjeseca.
Konstituirajuća sjednica Predsjedništva FM-a mora se održati najkasnije četrnaest dana od konstituirajuće sjednice Glavnog odbora FM-a.
Sjednice Predsjedništva FM-a saziva i njima predsjedava Predsjednica/Predsjednik FM-a.

Članak 35.
Članice/članovi predsjedništva FM-a zadužuju se za rad na pojedinim područjima djelovanja FM-a.

Članak 36.
Predsjedništvo FM-a:
- upravlja FM-om između dviju sjednica Glavnog odbora FM-a,
- donosi odluke te usvaja dokumente, rezolucije i druge akte,
- predlaže Glavnom odboru FM-a usvajanje dokumenata, deklaracija, rezolucija i drugih odluka,
- bira članice/članove Tajništva FM i Međunarodnog odbora FM.

Članak 37.
Rad Predsjedništva FM-a utvrđen je Poslovnikom Predsjedništva FM-a, kojega Predsjedništvo FM-a donosi na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Predsjednica/Predsjednik FM-a

Članak 38.
Predsjednicu/Predsjednika FM-a bira Konvencija FM-a.

Članak 39.
Predsjednica/Predsjednik FM-a:
- upravlja FM-om između dviju sjednica Predsjedništva FM-a,
- predstavlja FM prema tuzemnim organizacijama i udrugama,
- predsjedava sjednicama Predsjedništva FM-a,
- inicira realizaciju programskih odrednica, deklaracija, rezolucija i ostalih odluka FM-a,
- provodi političke i druge odluke vezane za FM,
- podnosi Konvenciji FM-a izvještaj o svome radu.

Potpredsjednice/Potpredsjednici FM-a

Članak 40.
FM ima tri Potpredsjednice/Potpredsjednika.

Članak 41.
Potpredsjednice/Potpredsjednike FM-a bira Konvencija FM-a.

Članak 42.
Potpredsjednice/Potpredsjednici FM-a:
- zamjenjuju Predsjednicu/Predsjednika FM-a po njenom/njegovom ovlaštenju, odnosno u slučaju njene/njegove spriječenosti,
- zadužuju se za rad na pojedinim područjima programa FM-a,
- za svoj rad odgovaraju Predsjednici/Predsjedniku FM-a i Konvenciji FM-a.

Tajnica/Tajnik FM-a

Članak 43.
Tajnicu/Tajnika FM-a bira Glavni odbor FM-a, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a.

Članak 44.
Tajnica/Tajnik FM-a:
- koordinira rad lokalnih organizacija FM-a,
- zadužena/zadužen je za unapređenje organizacijske strukture FM-a,
- odgovorna/odgovoran je za evidenciju članstva FM-a,
- obavlja materijalne i financijske poslove za FM,
- podnosi izvješće o svome radu Glavnom odboru FM-a,
- predlaže Predsjedništvu FM tim suradnica/suradnika koje/koji obavljaju operativno-tehničke poslove
koje im dodijeli Glavni odbor FM, Predsjedništvo FM ili Nadzorni odbor FM; one/oni zajedno tvore
Tajništvo FM.

Međunarodna tajnica/Međunarodni tajnik FM-a

Članak 45.
Međunarodnu tajnicu/Međunarodnog tajnika FM-a na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a bira Glavni odbor FM-a.

Članak 46.
Međunarodna tajnica/Međunarodni tajnik FM-a:
- predstavlja FM prema međunarodnim organizacijama i udrugama,
- organizira suradnju s međunarodnim organizacijama, udrugama i tijelima,
- unapređuje međunarodnu suradnju FM-a,
- usklađuje i nadgleda međunarodnu suradnju lokalnih organizacija FM-a,
- podnosi izvješće o svome radu Glavnom odboru FM-a,
- predlaže Predsjedništvu FM tim suradnica/suradnika koje/koji obavljaju operativno-tehničke poslove u
vezi s međunarodnom suradnjom FM; one/oni zajedno tvore Međunarodni odbor FM.

Nadzorni odbor FM-a

Članak 47.
Nadzorni odbor FM-a je tijelo koje vrši nadzor nad radom tijela FM-a i tijela lokalnih organizacija FM-a, te nad odnosom lokalnih organizacija FM-a i SDP-a.

Članak 48.
Nadzorni odbor FM-a ima sedam članica/članova koje bira Konvencija FM-a.

Članak 49.
Nadzorni odbor FM-a odlučuje na sjednicama Nadzornog odbora FM-a.
Sjednice Nadzornog odbora FM-a održavaju se po potrebi.
Sjednice Nadzornog odbora FM-a saziva i njima predsjedava Predsjednica/Predsjednik Nadzornog odbora FM-a, koju/kojeg biraju članice/članovi Nadzornog odbora FM-a između svojih redova, na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora FM-a.
Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora FM-a sazvat će se u roku od mjesec dana od Konvencije FM-a na kojoj je Nadzorni odbor FM-a izabran.
Konstutuirajuću sjednicu Nadzornog odbora FM-a nakon Konvencije FM-a saziva i njome predsjedava najmlađa/najmlađi članica/član Nadzornog odbora FM-a.

Članak 50.
Rad Nadzornog odbora FM-a utvrđen je poslovnikom Nadzornog odbora FM-a, kojeg on donosi na svojoj konstituirajućoj sjednici.

Članak 51.
Nadzorni odbor FM-a:
- ocjenjuje statutarnost dokumenata, deklaracija, rezolucija i odluka FM-a,
- neposredno sudjeluje u pripremi mogućih izmjena i dopuna Statuta FM-a,
- sudjeluje u izradi novog Statuta FM-a,
- između dvije konvencije FM-a daje tumačenje Statuta FM-a,
- odlučuje povodom žalbe na odluku o isključenju članice/člana FM-a,
- podnosi Konvenciji FM-a izvješće o svome radu,
- procjenjuje primjedbe na rad organa i funkcioniranje tijela FM-a,
- daje obvezujuća i konačna tumačenja Statuta i Programa FM-a,
- može zatražiti na uvid, radi provjere suglasnosti sa Statutom i Programom FM-a, sve dokumente vezane uz rad FM-a,
- donosi odluke vezane uz postupanje tijela FM-a lokalne organizacije prema lokalnoj organizaciji SDP-a.
Svi dokumenti vezani uz rad FM-a moraju biti dostupni članicama/članovima Nadzornog odbora FM-a.

INTERESNE GRUPE UNUTAR FM-a

Članak 52.
U okviru FM-a mogu se uspostavljati interesne grupe.
Za osnivanje interesne grupe potrebno je najmanje deset članica/članova FM-a.
Osnivanje interesne grupe daje se na znanje Glavnom odboru FM-a na prvoj sljedećoj sjednici Glavnog odbora FM-a nakon osnivanja interesne grupe.

LOKALNE ORGANIZACIJE FM-a

Članak 53.
Lokalne organizacije FM-a oblici su teritorijalnog povezivanja i organiziranja članova FM-a.
Lokalne organizacije FM-a su: Općinske organizacije FM-a, Mjesne organizacije FM-a, Gradske organizacije FM-a i Županijske organizacije FM-a.

Općinska organizacija FM-a

Članak 54.
Općinska organizacija FM-a je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članica/članova FM-a na području općine.
Područje djelovanja Općinske organizacije FM-a u pravilu se podudara s administrativno-teritorijalnom podjelom Republike Hrvatske.

Članak 55.
Tamo gdje ne postoji Općinska organizacija FM-a, zainteresirane/zainteresirani pristupaju najbližoj Općinskoj, Mjesnoj ili Gradskoj organizaciji FM.
Zainteresirane/zainteresirani se mogu učlaniti i u lokalnu oragnizaciju u kojoj imaju prijavljeno privremeno boravište. U tom slučaju se privremeno zamrzava njihovo članstvo u lokalnoj organizaciji gdje imaju prijavljeno prebivalište.

Članak 56.
Odluku o osnivanju Općinske organizacije FM-a donosi nadležni Županijski odbor FM-a na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a.

Članak 57.
Tijela Općinske organizacije FM-a su: Konvencija Općinske organizacije FM-a, Predsjednica/Predsjednik Općinske organizacije FM-a i Općinski odbor Općinske organizacije FM-a.
Tijela Općinske organizacije FM-a donose poslovnike o svome radu na svojim sjednicama.

Članak 58.
Konvencija Općinske organizacije FM-a može se organizirati na predstavničkom principu ako organizacija broji više od trideset članica/članova.
U protivnom sve/svi članice/članovi čine Konvenciju Općinske organizacije FM-a.

Članak 59.
Konvenciju Općinske organizacije FM-a saziva Predsjednica/Predsjednik Općinske organizacije FM-a.

Članak 60.
Konvencija Općinske organizacije FM-a:
- donosi program rada Općinske organizacije FM-a
- bira na dvije godine Predsjednicu/Predsjednika Općinske organizacije FM-a, jednu/jednog ili više Potpredsjednica/Potpredsjednika Općinske organizacije FM-a, Općinski odbor Općinske organizacije FM-a, te delegatkinje/delegate Općinske organizacije FM-a za konvenciju Županijske organizacije FM-a
- odlučuje o izvještaju Predsjednice/Predsjednika Općinske organizacije FM-a.

Članak 61.
Predsjednica/Predsjednik Općinske organizacije FM-a predsjedava Općinskim odborom Općinske organizacije FM-a.

Članak 62.
U općinama u kojima ima manje od pet članica/članova, a koji nisu povezani u druge Općinske organizacije FM-a, može se iznimno, odlukom Županijskog odbora FM-a na čijem se teritoriju nalazi ta općina, imenovati Povjernica/Povjerenik za Općinsku organizaciju FM-a.
Povjerenica/Povjerenik za Općinsku organizaciju FM-a ima prava i dužnosti tijela Općinske organizacije FM-a.

Članak 63.
Općinski odbor Općinske organizacije FM-a čine: Predsjednica/Predsjednik Općinske organizacije FM-a, jedna/jedan ili više Potpredsjednica/Potpredsjednika Općinske organizacije FM-a, Tajnica/Tajnik Općinske organizacije FM-a, članice/članovi Općinskog odbora Općinske organizacije FM-a, izabrane/izabrani na Konvenciji Općinske organizacije FM-a.
U Općinskoj organizaciji koja broji deset i manje članica/članova sve/svi članice/članovi čine Općinski odbor te Općinske organizacije.
Između dviju Konvencija Općinske organizacije FM-a, Općinski odbor Općinske organizacije FM-a može kooptirati do dvije/dva članice/člana.
Sjednicama Općinskog odbora Općinske organizacije FM-a prisustvuju i bez prava glasovanja sudjeluju u radu članice/članovi tijela FM-a i vijećnice/vijećnici općinskog vijeća, članice/članovi FM-a s područja te Općinske organizacije FM-a, koje/koji nisu članice/članovi Općinskog odbora Općinske organizacije FM-a.

Članak 64.
Općinski odbor Općinske organizacije FM-a:
- upravlja radom Općinske organizacije FM-a između dviju konvencija Općinske organizacije FM-a,
- na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Općinske organizacije FM-a bira Tajnicu/Tajnika Općinske organizacije FM-a,
- provodi odluke ostalih tijela Općinske organizacije FM-a, te Program, Statut i odluke tijela FM-a, na području te općine,
- predlaže Općinskom odboru SDP-a, na prijedlog Predsjednika Općinske organizacije FM-a, kandidatkinje/kandidate, članice/članove FM-a, za općinsko vijeće općine na čijem području djeluje, te za liste SDP-a na višim razinama,
- određuje kandidatkinje/kandidate za tijela Županijske organizacije FM-a,
- predlaže Predsjednici/Predsjedniku Županijske organizacije FM-a kandidatkinje/kandidate za tijela FM-a Hrvatske, te kandidatkinje/kandidate za liste SDP-a na višim razinama.

Mjesna organizacija FM-a

Članak 65.
Mjesna organizacija FM-a je temeljni oblik organiziranja članova FM-a u četvrtima Grada Zagreba i u drugim većim gradovima u Republici Hrvatskoj.

Članak 66.
Mjesna organizacija FM-a ima status Općinske organizacije FM-a.

Članak 67.
Za formiranje i djelovanje Mjesnih organizacija FM-a primjenjuju se odredbe članaka 54. do 64. ovog Statuta.

Gradska organizacija FM-a

Članak 68.
Gradska organizacija FM-a je temeljni oblik organiziranja članova FM-a na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada.

Članak 69.
Odluku o osnivanju Gradske organizacije FM-a donosi nadležni Županijski odbor FM-a na prijedlog Predsjednika Županijske organizacije FM-a.

Članak 70.
Tijela Gradske organizacije FM-a su: Konvencija Gradske organizacije FM-a, Predsjednica/Predsjednik Gradske organizacije FM-a i Gradski odbor Gradske organizacije FM-a.
Tijela Gradske organizacije FM-a donose poslovnike o svome radu na svojim sjednicama.

Članak 71.
Za formiranje i djelovanje Gradskih organizacija FM-a primjenjuju se odredbe članaka 55. i 58. do 64. ovog Statuta.
Županijska organizacija FM-a

Članak 72.
Općinske, Mjesne i Gradske organizacije FM-a, te Povjerenici za Općinsku, Mjesnu i Gradsku organizaciju FM-a povezuju se i usklađuju svoj rad u Županijskim organizacijama FM-a.
Područja Županijskih organizacija FM-a u pravilu se podudaraju s administrativno-teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske.

Članak 73.
Gradska organizacija FM-a grada Zagreba ima status Županijske organizacije FM-a.

Članak 74.
Tijela Županijske organizacije FM-a su: Konvencija Županijske organizacije FM-a, Županijski odbor Županijske organizacije FM-a i Predsjednica/Predsjednik Županijske organizacije FM-a.
Tijela Županijske organizacije FM-a donose poslovnik o svome radu na svojim sjednicama.
Županijska organizacija može imati i Predsjedništvo. Ustrojstvo i način rada Predsjedništva Županijske organizacije FM uređuju se pravilima Županijske organizacije FM-a..

Članak 75.
Konvencija Županijske organizacije FM-a sastavljena je na predstavničkom načelu.
Kriterije za izbor predstavnika Općinskih, Mjesnih i Gradskih organizacija FM-a u Konvenciji Županijske organizacije FM-a određuje Županijski odbor Županijske organizacije FM-a, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a, a u slučaju da u toj županiji djeluje Povjerenica/Povjerenik za Županijsku organizaciju FM-a, iste kriterije određuje Predsjedništvo FM-a na prijedlog Povjerenice/Povjerenika.

Članak 76.
Konvencija Županijske organizacije FM-a održava se u pravilu svake dvije godine.
Odluku o sazivanju Konvencije Županijske organizacije FM-a donosi Županijski odbor Županijske organizacije FM-a.
Konvenciju Županijske organizacije FM-a saziva Predsjednica/Predsjednik Županijske organizacije FM-a.
Konvencija Županijske organizacije FM-a može se sazvati i ranije na inicijativu trećine Općinskih, Mjesnih ili Gradskih organizacija FM-a te županije.

Članak 77.
Konvencija Županijske organizacije FM-a:
- donosi program rada Županijske organizacije FM-a,
- bira na dvije godine Predsjednicu/Predsjednika Županijske organizacije FM-a, Potpredsjednice/Potpredsjednike Županijske organizacije FM-a, te članice/članove Županijskog odbora Županijske organizacije FM-a,
- bira delegatkinje/delegate Županijske organizacije FM-a za Konvenciju FM-a,
- odlučuje o izvještaju Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a.

Članak 78.
Županijski odbor Županijske organizacije FM-a čine: Predsjednica/Predsjednik Županijske organizacije FM-a, Potpredsjednice/Potpredsjednici Županijske organizacije FM-a, Tajnica/Tajnik Županijske organizacije FM-a, članice/članovi Županijskog odbora Županijske organizacije FM-a izabrane/izabrani na Konvenciji Županijske organizacije FM-a.
Između dviju Konvencija Županijske organizacije FM-a, Županijski odbor Županijske organizacije FM-a može kooptirati do dvije/dva članice/člana FM.
Sjednicama Županijskog odbora Županijske organizacije FM-a prisustvuju i bez prava glasovanja sudjeluju u radu članice/članovi tijela FM-a i članice/članovi županijske skupštine, članice/članovi FM-a s područja te Županijske organizacije FM-a, koje/koji nisu članice/članovi Županijskog odbora Županijske organizacije FM-a.

Članak 79.
Županijski odbor Županijske organizacije FM-a:
- provodi Program, Statut, te odluke Glavnog odbora FM-a na području te županije,
- provodi odluke Konvencije Županijske organizacije FM-a,
- potiče i koordinira suradnju Općinskih, Mjesnih i Gradskih organizacija FM-a na svom području,
- donosi odluke, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a, o osnivanju Općinskih, Gradskih, odnosno Mjesnih organizacija FM-a,
- donosi odluke, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a, o raspuštanju Općinskih, Gradskih, odnosno Mjesnih organizacija FM-a,
- potvrđuje osnivanje Općinskih, Gradskih, odnosno Mjesnih organizacija FM-a,
- donosi odluke, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a, o imenovanju Povjerenice/Povjerenika FM-a za raspuštene Općinske, Gradske, odnosno Mjesne organizacije FM-a ,
- na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a bira Tajnicu/Tajnika Županijske organizacije FM-a,
- predlaže kandidatkinje/kandidate za tijela FM Hrvatske
- određuje, na prijedlog Predsjednice/Predsjednika Županijske organizacije FM-a, kandidatkinje/kandidate, članice/članove FM-a, za županijsku skupštinu županije na čijem području djeluje.
Odluku iz točke 5. prethodnog stavka Županijski odbor Županijske organizacije FM-a donosi natpolovičnom većinom glasova svih članica/članova.

TEHNIČKA ORGANIZACIJA RADA ORGANA FM-a

Članak 80.
Tijela FM-a donose odluku ako je na njihovim sjednicama prisutna natpolovična većina članica/članova, odnosno delegatkinja/delegata u tom tijelu.

Članak 81.
Odluke tijela FM-a donose se natpolovičnom većinom prisutnih članica/članova, odnosno delegatkinja/delegata u tom tijelu, osim ako ovim statutom nije drugačije propisano.

Članak 82.
Glasovanje na sjednicama tijela FM-a je javno.
Iznimno, tijelo FM-a može donijeti odluku da članice/članovi tog tijela, o pojedinom predmetu, na toj sjednici tijela glasuju tajno.
Postupak izbora između više kandidatkinja/kandidata provodi se tajno.

Članak 83.
Mandat na koji se biraju tijela FM-a ili članstvo u tijelima FM-a je dvije godine, i može biti obnovljeno.

Članak 84.
Prilikom kandidiranja i izbora članica/članova FM-a u tijela FM-a ili delegiranja članica/članova FM-a u tijela FM-a zahtijeva se razmjerna zastupljenost oba spola.

Članak 85.
Financiranje FM-a regulirano je pravilnikom o financiranju FM-a kojeg donosi Glavni odbor FM-a na prijedlog Predsjednice/Predsjednika FM-a, uz suglasnost Tajnice/Tajnika SDP-a.

Članak 86.
Svaka/svaki članica/član FM-a i svako tijelo FM-a i lokalnih organizacija FM-a, osim Nadzornog odbora FM-a, može uputiti Nadzornom odboru FM-a zahtjev za provjerom usuglašenosti rada ili odluka, donesenih od strane drugih tijela FM-a, sa Programom i Statutom FM-a.
Zahtjev upućen Nadzornom odboru FM-a ne zadržava izvršenje odluke.
Nadzorni odbor FM-a povodom zahtjeva donosi konačnu, neopozivu i obvezujuću odluku.

Članak 87.
Konvencije lokalnih organizacija FM-a mogu, u skladu s ovim Statutom, donijeti Pravila o radu lokalne organizacije FM-a u kojima razrađuju pravila svoje organizacije.

NESPOJIVOST DUŽNOSTI U FM-u

Članak 88.
Predsjednica/Predsjednik FM-a, Potpredsjednice/Potpredsjednici FM-a i članice/članovi Nadzornog odbora FM-a istovremeno ne smiju vršiti niti jednu drugu dužnost u FM-u.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.
Usklađivanje s ovim Statutom obavit će se na sjednicama Županijskih, Gradskih, Općinskih ili Mjesnih odbora lokalnih organizacija FM-a u roku od šest mjeseci.
Do navedenog usklađenja, navedene organizacije nastavit će s radom u skladu s novim statutom.

Članak 90.
U ovom statutu pojam “Konvencija” označava i tijelo FM-a, kao i sjednicu istog tijela.

Članak 91.
Odredbe ovog Statuta prilagođavaju se odredbama i terminologiji pozitivnih zakona i drugih obvezujućih pravnih akata Republike Hrvatske.

Članak 92.
Forum mladih SDP-a prestaje postojati ako tako odluči najmanje tri četvrtine delegatkinja/delegata na Konvenciji FM-a.

Članak 93.
Ovaj Statut stupa na snagu danom svoga donošenja.

Kako biste ocijenili dosadašnji rad FM-a Pregrade?

         

SDP predstavio planzamlade@sdp.hr
ZAVRŠILA HUMANITARNA AKCIJA "BOŽIĆ ZA SVE"
1. Božićni Pub Kviz
Novi potpredsjednik FM SDP KZŽ
Humanitarni turnir u beli
Obilježen Međunarodni dan žena
Politička škola FM SDP Hrvatske
Svjetski dan socijalne pravde

Stranica:
1 2 3 4 > >>