In memoriam: Milan Kangrga- odlazak najvećeg hrvatskog filozofa
Što je komunizam bez brkova
CHE

Visitor No. 173344

1. PREDGOVOR

Polazeći od Programa Foruma mladih SDP-a usvojenog na 3. Konvenciji u prosincu 1998., Deklaracije načela Socijalističke internacionale mladih, usvojene na 20. Kongresu, Programa SDPH-a usvojenog u ožujku 1996., utemeljenosti Foruma mladih unutar SDPH-a, rada i zalaganja članova Foruma mladih, Lisabonske deklaracije o programima i politici prema mladima iz kolovoza 1998. godine, Braškog akcijskog programa za mlade iz kolovoza 1998 godine, Svjetskog programa akcije za mlade UN-a, Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija, iz ožujka 1992.godine te Nacionalnog programa Vlade RH za mlade iz 2002. godine

Forum mladih prihvaća izazov da zagovara interese mladih ljudi u Republici Hrvatskoj.

U Daruvaru 1999. godine odredili smo:

NAŠU VIZIJU

Izgradimo demokratsko društvo međugeneracijske i druge solidarnosti, slobode, jednakosti, socijalne pravde u kojemu će kvalitetno obrazovanje biti dostupno svima. Želimo društvo u kojem će dostojanstvo pojedinca biti zagarantirano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću.

NAŠU MISIJU

Naša misija je izgraditi respektabilnu organizaciju koja će se nametnuti starijima te postati ravnopravan partner u donošenju odluka. Cilj nam je što većem broju mladih omogućiti sudjelovanje u javnom životu i procesu donošenju odluka.


Našu viziju i misiju smo odredili na temelju naših osnovnih načela:

• SLOBODE
• JEDNAKOSTI/jednakopravnosti
• SOLIDARNOSTI i
• DEMOKRACIJE

Forum mladih je svjestan situacije u kojoj se mladi danas u Hrvatskoj nalaze. Problemi nezaposlenosti, obrazovanja, društvene marginalizacije, stambenog pitanja i mnogi drugi teški su, ali uvjereni smo da jedino djelovanjem mladih možemo promijeniti takvu situaciju i izgraditi društvo u kakvom želimo živjeti.

Želimo društvo temeljeno na vrijednostima slobode, jednakosti, solidarnosti, ljudskih prava, socijalne pravde, mira, tolerancije, ravnopravsnoti spolova, društva socijalnog napretka i ekonomskog probitka.


2. TEMELJNI CILJEVI

2.1. Hrvatska kao moderna europska zemlja

Forum mladih SDP-a želi da Hrvatska postane moderna europska zemlja te ravnopravna članica europskih i svjetskih integracija preuzimajući sva prava ali i obaveze koje s time dolaze. Forum mladih se obvezuje da će na ostvarenju toga cilja raditi i dati svoj doprinos kako bi se on što prije ostvario.

2.2. Mir

Jedan od temeljnih ciljeva za koji se Forum mladih zalaže je mir. Mir je jedna od osnovnih odrednica na kojima moderno društvo mora počivati. Mir nije samo odsustvo rata. Izgrađuje se na slobodi, jednakosti, pravdi i toleranciji, poštivanjem ljudi te zadovoljavanjem osnovnih ljudskih prava. Nije ostvariv tamo gdje postoji nepravda, izrabljivanje, a ne može se ostvariti ni bez eliminacije predrasuda: nacionalnih, vjerskih, kulturnih, rasnih i sl.

2.3. Poštivanje ljudskih prava i sloboda

Forum mladih smatra da su ljudska prava temelj ljudskog postojanja i koegzistencije; ona su principi na kojima gradimo međusobni suživot. Forum mladih se protivi svim oblicima represije, postojećim stereotipima koji ne ukazuju na jednaku vrijednost svih ljudi; rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, dobnoj, spolnoj, vjerskoj, klasnoj i drugoj netrpeljivosti.
Forum mladih će se posebno boriti za punu slobodu izražavanja i pravo na slobodno okupljanje, prava žena, prava manjina, prava djeteta, prava homoseksualaca odnosno prava svih ljudi bez obzira na njihove različitosti.
Forum mladih se zalaže za edukaciju o ljudskim pravima, zakonsku regulativu protiv svih oblika netolerancije, osnivanje posebnih ureda za pružanje psihološke i pravne pomoći žrtvama diskriminacije, razvijanje i provođenje posebnih programa za unapređenje položaja žena.
Forum mladih zalagat će se za promoviranje tolerancije, solidarnosti i jednakosti u našem društvu..

2.4. Bolji položaj mladih u društvu

Forum mladih će se usporedno s izgradnjom Hrvatske kao jedne moderne europske zemlje, zemlje mira i poštivanja ljudskih prava zalagati za bolju poziciju mladih ljudi u svim segmentima njihovog društvenog djelovanja. Posebno će se zalagati za njihovo veće sudjelovanje u javnom životu i procesima odlučivanja.


3. POSTOJEĆE STANJE

Stanje u kojem se nalazi Republika Hrvatska početkom 21. stoljeća, položaj SDP-a kao najjače stranke vladajuće koalicije, te položaj mladih u našoj zemlji, stavlja Forum mladih SDP-a pred velike izazove u narednom razdoblju.

Proširenjem Europske Unije i NATO saveza koje će uskoro uslijediti ostavlja Republiku Hrvatsku u skupini zemalja koje su izvan EU i NATO saveza zajedno s još nekoliko susjednih zemalja. Obzirom na jasno i nedvosmisleno deklarirane ciljeve SDP-a i FM-a na integriranju Hrvatske u euroatlantske integracije bit će neobično važno promicati europske vrijednosti, naspram onih koji Hrvatsku žele zauvijek ostaviti izvan kruga naprednih i demokratskih zemalja, uporno inzistirajući na netoleranciji, nacionalnoj isključivosti, te povremenom radikalizacijom stanja, najčešće uzrokovanu odnosom prema bliskoj hrvatskoj povijesti. Tri godine rada Vlade u kojoj naša stranka ima najviše udjela u vlasti pa samim time i odgovornosti, donijela su značajna poboljšanja u političkom, društvenom i gospodarskom životu Hrvatske. Prisutna je veća sloboda medija i veća prisutnost oporbe u njima, elektronski mediji nisu više pod izravnim utjecajem političkih struktura, vidljiva je demokratizacija društva i povećano društveno razumijevanje za rad nevladinih i civilnih udruga. Promijenjen je društveni odnos prema prigovaračima savjesti, te je prekinuta zlouporaba sigurnosnih službi za dnevnopolitičke obračune, kao i politizacija vojske. Na gospodarskom planu Hrvatska počinje pokazivati rast BDP po godišnjoj stopi od oko 4%, prisutna je stabilnost cijena i niska inflacija, smanjene su kamate na kredite, a nakon više godina vidljiv je pomak u smanjenju nezaposlenosti. Sve to daje opravdanu nadu da Hrvatska ima šansu dostići i prestići u razvoju one zemlje koje su bile daleko iza nas, ali su, uslijed rata i pogrešaka bivše vlasti nakon rata prestigle našu zemlju.

SDP prvi put obnaša vlast na državnoj razini, i to u koaliciji s još četiri stranke, što zahtijeva i dodatnu odgovornost. Mladi SDP-a svjesni su ograničenja koje nosi koalicijska vlast i potrebe za raznim vrstama kompromisa. Time FM dobija novu odgovornost da kao "kritička savjest" stranke ukaže na moguća odstupanja od Programa, ali da time ne učini štetu samoj stranci. FM se i dosad znao distancirati od neodgovornog kritiziranja i bio je ponekad i previše samozatajan. Obzirom da je na posljednjoj stranačkoj konvenciji demokratskim i tajnim izborima postignuta vrlo dobra zastupljenost mladih u tijelima stranke, a i kasnije na listama za tijela lokalne i regionalne samouprave, te organe lokalnih organizacija stranke, FM mora opravdati i iskoristiti povjerenje koje su njegovim članovima ukazali svi članovi SDP-a.


4. PROGRAM

4.1. FORUM MLADIH I DRUŠTVO

4.1.1. Obrazovanje

Politika suvremene socijaldemokracije je politika naglašene aktivnosti znanosti, kulture i obrazovanja. Obrazovanje je ključ za ekonomski, socijalni i kulturni razvitak zemlje, a osobito lokalne zajednice. Obrazovanje nije potrošnja nego razvojna snaga.

Kvalitetan i cjelovit sustav obrazovanja potiče razvoj emancipiranog pojedinca pojedinke što im kasnije omogućuje ravnopravno i kompetentno sudjelovanje u svim sferama društvenog života. Obrazovanje mora pridonositi demokratizaciji zemlje i promovirati mir, ljudska prava, toleranciju, održivi razvoj i očuvanje prirodnog okoliša.
Širenje i unaprijeđenje obrazovne infrastrukture, osiguranje standarda djelatnika u području odgoja i obrazovanja, stvaranje komplementarnog sustava obrazovanja, od predškolskog do visokog, između Hrvatske i Europe, bitni su činitelji iskoraka Hrvatske prema modernizaciji i suvremenom razvitku.

Pravo na obrazovanje je pravo svakog čovjeka i mora biti dostupno svima, neovisno o dobi, spolu, vjeri, nacionalnosti, društvenom i ekonomskom statusu I rasi. Pod obrazovanjem ne smatramo samo osnovno i srednje školovanje, već cjelokupni sustav školstva kao i veliko područje neformalnog i informalnog učenja. Suvremeni svijet brzo se mijenja. Podržavajući i potičući koncept cjeloživotnog učenja, potičemo i aktivnost, ali i odgovornost države, pojedinca, ali i nevladinih udruga na trajne promjene, usklađivanja i razvijanja obrazovnih programa.

Smatramo da je u Hrvatskoj potrebno i moguće stvoriti takav školski sustav koji će uvažavati sljedeće odrednice: nacionalne osobitosti, ali i europska kompatibilnost sustava, elastičan, demokratičan, prohodan i djelotvoran školski sustav, decentraliziranost obrazovne politike po mjeri učinkovitosti, odgovornosti i racionalnosti; suvremeni i korisni nastavni sadržaji i njima prilagođeni udžbenici i druga suvremena nastavna sredstva, nastavna tehnologija orijentirana na učenika; kvalitetno znanje primjereno informacijskom društvu i novim tehnologijama; partnerska suradnja u učenju za život.

Forum mladih zalaže se za: veća ulaganja u obrazovni sustav, deideologizaciju školstva, produljenje trajanja obveznog obrazovanja, autonomnu školu i slobodu izbora, izradu sveobuhvatnih i raznorodnih obrazovnih standarda, a posebice pedagoškog i financijskog standarda, promjene u upravljanju školama kako bi veći utjacaj imali učenici i roditelji, izmjene nastavnih planova i programa temeljene na stručnim i znanstvenim spoznajama, uvođenje sustava vanjskog vrednovanja u školstvu, kontinuiranu izobrazbu učitelja o suvremenim spoznajama i dostignućima u znanosti i nastavnim predmetima, opremanje škola suvremenom nastavnom opremom, informacijsku tehnologiju koja mora biti sadržaj, ali i način poučavanja, učenje starnih jezika, poticanje privatnih, alternativnih i škola sa specifičnim programima, aktivniji pristup rješavanju problema mladih s invaliditetom u procesu obrazovanja, veću društvenu brigu o mladima koji rano napuštaju školovanje kako bi se otkrili uzroci i adekvatna rješenja tog problema.

Forum mladih želi obrazovanje o civilnom društvu, obrazovanje o zaštiti okoliša, obrazovanje o ljudskim pravima, seksualno i rodno obrazovanje, obrazovanje o utjecajima i učincima medija, istraživači pristup nastavi, mentorsku nastavu i dvosmjernu komunikaciju, interaktivan rad učenika i učitelja. Želimo školu koja neće samo predavati znanja, već razvijati sposobnosti i sustave znanja i strategije “pronalaženja znanja”. Želimo biti obrazovani, sposobni i kompetentni.

4.1.2. Znanost i visoko obrazovanje

Hrvatski sustav visokog obrazovanja potrebno je reformirati i osuvremeniti kako bi dosegao europsku i globalnu razinu kvalitete i pružio mogućnost stjecanja diplome priznate u međunarodnim razmjerima da bi, ulaskom RH u Europsku uniju, mladi hrvatski stručnjaci znanjem, sposobnostima i dostignućima bili ravnopravni i konkurentniji na europskom i svjetskom tržištu rada u većoj mjeri nego do sada. Nesrazmjer broja upisanih i diplomiranih studenata te mali postotak visokoobrazovanih građana Hrvatske rezultati su neadekvatne politike upisnih kvota Sveučilišta.
S druge strane, potrebno je stimulirati mlade stručnjake na povratak nakon usavršavanja u inozemstvu te na ostanak u Hrvatskoj, jer veliki problem je i “odljev mozgova”.

Forum mladih zalaže se za veću i kvalitetniju participaciju studenata u suodlučivanju kako bi se otvorilo više prostora za rad i aktivnosti studentskih udruga i inicijativa, decentralizaciju visokog obrazovanja, autonomiju i ravnopravnost sveučilišta, povećanje ulaganja u znanost, oslobađanje od plaćanja poreza poduzeća koja ulažu u znanost i obrazovanje, transparentan i pravedan sustav stipendiranja.

4.1.3. Antifašizam

Antifašizam je svjetski pokret u čije je temelje utkano, organizirano zajedničko nastojanje i djelovanje u pravcu onemogućavanja uspostave bilo kakve diktature i osiguranje osnovnih prava i sloboda ličnosti i naroda.

Forum mladih polazeći od svojih osnovnih načela SLOBODE, JEDNAKOSTI, SOLIDARNOSTI i DEMOKRACIJE te izvorišnih osnova Ustava Republike Hrvatske, njeguje plemenitu tradiciju antifašizma kao temeljnu civilizacijsku tekovinu na kojoj je izgrađena moderna Europa i civilizirani svijet.

Jasnim i prepoznatljivim stavovima Mladi hrvatski socijaldemokrati hrabro se suprotstavljaju patetičnim pokušajima oživljavanja poraženih ideologija, ultradesnim snagama i svim sličnim pojavama koje imaju za cilj opstruiranje i zatiranje razvitka demokratskog, civilnog, i humanog društva.

Forum mladih aktivno sudjeluje u izgradnji i promociji modernog, europskog antifašizma, boreći se protiv netolerancije, ekstremizma, nacionalne isključivosti i šovinizma, osobito među mladima. Forum mladih vrednuje tradiciju hrvatskog antifašizma kao pozitivnog iskustva povijesti i pravedne borbe za slobodu naroda i pojedinca.

4.1.4. Obitelj

Obitelj, kao primarna zajednica, osnova je svakog društva, no moderno društvo zahtijeva redefiniciju pojma obitelji i braka. Forum mladih zalaže se za ulazak modernih oblika obitelji i braka (obitelji homoseksualnih roditelja i istospolni brakovi te izvanbračne obiteljske zajednice) u Obiteljski zakon na ravnopravnoj osnovi sa tradicionalnim oblicima obitelji i braka. Forum mladih zalaže se također za pozitivno vrednovanje i zaštitu obitelji samohranih majki i očeva te njihove djece koji špredstavljaju sve veći udio u hrvatskom društvu.

Forum mladih zalaže se za ravnopravnost svih članova obiteljske zajednice te njihovu zaštitu od strane pravnog poretka. Pritom naročito mislimo na prava djece. Djeca imaju pravo na mirno, sigurno i bezbrižno djetinjstvo, na igru i učenje te na vlastiti odabir škole i zanimanja. Forum mladih snažno se protivi bilo kakvom obliku nasilja nad djecom te traži oštre sankcije za takve oblike ponašanja odraslih. Država je dužna svojom socijalnom politikom umanjivati razlike među djecom te svoj djeci osigurati pravo na ekonomsku sigurnost i jednakost u obrazovnim šansama. Posebnu brigu država mora posvetiti nezbrinutoj djeci, djeci s posebnim potrebama te djeci invalidima, a društvo, naročito civilni sektor, mora se pobrinuti za njihovo prihvaćanje i integraciju u šire društvene procese.

Nasilje u obitelji jedan je od velikih problema i Forum mladih SDP-a smatra da se to ne može promatrati kao privatni problem već da je svako nasilje problem društva i da ono na njega mora moći i znati reagirati. Forum mladih podržava sve aktivnosti upućene na sprečavanje nasilja u obitelji i zalaže se za veću zaštitu onih nad kojima je nasilje izvršeno. Tražimo veću odgovornost društva pri psihosocijalnoj pomoći traumatiziranoj djeci, ali isto tako i kvalitetan rad sa zlostavljačima u svrhu preveniranje budućih kaznenih djela.

Obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju Forum mladih smatra da je nužno izraditi programe za pomoć mladim obiteljima. Ti programi obuhvaćali bi pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji, sigurnost zaposlenja i fleksibilnost radnog vremena mladih roditelja, osiguravanje adekvatne dječje skrbi i slično. Takve mjere potrebne su naročito zbog pada nataliteta i sve lošije demografske slike u ruralnim područjima Hrvatske te sve veće prosječne starosti stanovništva.

4.1.5. Ravnopravnost spolova

Forum mladih zalaže se za ravnopravnost spolova na svim razinama društva. Forum mladih izričito se protivi procesima retradicionalizacije i patrijahalizacije hrvatskog društva.

Neravnopravnost žena u odnosu na muškarce ima svoj društveni, ekonomski i kulturni uzrok te se najšešće hrani stereotipima. Forum mladih SDP-a zalaže se za jačanje društvenog položaja žena kroz njihovo organiziranje u nevladine udruge te kroz što veće participiranje žena u političkom i društvenom životu. Također se zalažemo za izjednačavanje šansi za zaposlenje i mladih i starijih žena te za jednakost plaća i mirovina između muškaraca i žena. Kao najveću opasnost za održavanje neravnopravnosti spolova vidimo stereotipe i predrasude koje svestrano podržava i njeguje hrvatski obrazovni sustav u kojem dominira muška povijest, muška umjetnost i muška književnost, a žene igraju tek sporednu ulogu. Smatramo da su žene zaslužile da se konačno priznaju njihovi doprinosi u tim sferama.

Forum mladih SDP-a snažno osuđuje šovinističke ispade javnih osoba kao i medijsko populariziranje istih. Smatramo da je od takvog ponašanja pa do nasilja vrlo mali korak. Također oštro osuđujemo svako nasilje nad ženama te se zalažemo za izradu programa i aktivnosti koje će raditi na prevenciji nasilničkog ponašanja te za veća izdvajanja za ženske sigurne kuće.

Forum mladih smatra da svaka žena ima potpuno autonomno pravo na donošenje odluka u vezi vlastitog tijela i da se u to nemaju pravo miješati niti država niti društvo.
Forum mladih se također protivi društvenim očekivanjima «macho muškarca» te smatra da svi muškarci imaju prava na svoje emocije i potrebe kao i žene te se zalažemo za veću zaštitu prava očeva nakon razvoda braka.»

4.1.6. Zdravstvo

Zdravlje mladih je povezano sa socio-ekonomskim razvojem društva, ali i individualnim razvojem mladih koji su više nego bilo koja druga dobna skupina podložni brzim promjenama u fizičkom, emocionalnom, psihološkom, socijalnom i duhovnom razvitku što je nužno imati na umu osmišljavajući mjere za višu razinu zdravlja populacije mladih.

Narkomanija, alkoholizam, pušenje, zarazne bolesti (AIDS, hepatitis B, hepatitis C) i ekološka onečišćenost, nedovoljna zdravstvena zaštita i neinformiranost sastavni su dio okruženja u kojem živi populacija mladih u Republici Hrvatskoj. Ovakva situacija se može spriječiti stalnim edukativnim pristupom mladima kroz razne obrazovne programe, rehabilitacijskim programima, poboljšavanjem zakonodavstva, kvalitetnom primarnom zdravstvenom zaštitom, poticanjem amaterskog sporta među mladima kao te potpunim i dosljednim provođenjem Nacionalnog programa djelovanja za mlade.

Forum mladih posebnu pažnju pridaje osobama s posebnim potrebama. Njihovo uključivanje u društvo, a ne getoiziranje te ispunjavanje njihovih posebnih potreba, kako u zdravstvu tako i u ostalim aspektima života mora biti jedan od stupova modernog društva u Republici Hrvatskoj.

Zalažemo se za kompletnu zdravstvenu zaštitu osobe, bez obzira na spol, naciju, vjeru i rasu, pojačanu ulogu zdravstvenih ustanova koja se prvenstveno bave preventivnom medicinom unutar populacije mladih, potpuno i dosljedno provođenje i poboljšavanje zdravstvenog dijela Nacionalnog programa djelovanja za mlade.

Forum mladih podržava preventivne programe odvikavanja od ovisnosti bez moralnih sudova i segregacija uz sudjelovanje mladih u kreiranju i provođenju tih informacijsih programa i akcija te pružanje savjetodavne i informativne pomoći mladima koji su pogođeni problemom ovisnosti, proširenje skrbi o ovisnicima, psihičkim bolesnicima i oboljelima od AIDS-a, posebne mjere obuke mladih socijalnih radnika, dobrovoljnih radnika i organizacija koje se bave strategijama prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije mladih ovisnika, psihosocijalne preventivne programe, preventivne programe koji posredno ili neposredno smanjuju nasilje među mladima. Podržavamo zdravstveno i seksualno obrazovanje u školama u okviru posebnih nastavnih predmeta te osnivanje centara za planiranje obitelji uz sudjelovanje mladih u planiranju i vrednovanju projekata i aktivnosti kojima bi se te ustanove bavile.

4.1.7. Socijalna politika

Socijalna politika označava posebnu skrb za određene kategorije stanovništva, one slabe, nemoćne i druge – zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad nezbrinute osobe, te tjelesno i duševno oštećenu i socijalno zapuštenu djecu. Forum mladih smatra da socijalna politika mora jamčiti socijalnu pravednost i svim članovima društva osigurati socijalnu sigurnost.

Forum mladih smatra da socijalna politika posebnu skrb treba voditi o djeci i mladima; socijalno ugroženoj djeci i mladima, nezbrinutoj djeci i mladima te o djeci i mladima invalidima. Država te lokalna i područna samouprva trebaju osigurati sredstva kojima će moći mladima i djeci osigurati minimalnu ekonomsku sigurnost te omogućiti im pomoć pri troškovima obrazovanja (besplatni udžbenici socijalno ugroženima, dječji doplatci, naknade za prijevoz u školu i iz škole, subvencioniranje đačkih domova i slično). Posebnu vrstu skrbi treba pružiti djeci i mladima koji su smješteni u domovima za nezbrinutu djecu, naročito je potrebno izraditi sustav skrbi za one mlade koji nakon završene srednje škole žele nastaviti školovanje na fakultetima te programe kojima će im se omogućiti što bezbolniji odlazak iz Domova. Nužna je izgradnja infrastrukture za prilaz školama, sportskim stadionima i dvoranama te kulturnim ustanovama koja će omogućiti djeci i mladima invalidima lakši pristup te veću uključenost u društveni i kulturni život.

Socijalna politika mora snažnije djelovati u smjeru skrbi i olakšavanja života osobama s invaliditetom te njihova što aktivnijeg uključivanja u društveni život zajednice. Forum mladih smatra da državna socijalna politika u suradnji sa NGO sektorom treba djelovati tako da se osobe s invaliditetom osjećaju i da uistinu budu ravnopravni članovi društva.

Forum mladih se zalaže za adekvatnu socijalnu pomoć nezaposlenima, kako onima koji su trajno ili privremeno nezaposleni tako i onima koji su nezaposleni protiv svoje volje.

Forum mladih SDP-a podržava aktivno uključivanje hrvatskih branitelja u život zajednice, programe zapošljavanja i poticanja samozapošljavanja te pružanje savjetodavne i medicinske pomoći oboljelima od PTSP-a.

Kao Mladi smatramo nužnim da sustav socijalne skrbi brine o starijim i nemoćnim članovima društva i da im osigura primjerenu skrb i dostojanstvenu starost.

4.1.8. Nevladine organizacije i civilno društvo

Forum mladih zalaže se za jačanje civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

4.1.9. Kultura

Kultura je način življenja, činitelj i izraz napretka i kreativna snaga. Zato se mi, kao mladi socijaldemokrati, zalažemo za osposobljavanje što većeg broja ljudi, osobito mladih, za uzimanje udjela u kulturi današnjice te jednako i tolerantno unapređivanje različitih oblika stvaralaštva.

To nije moguće ostvariti bez demokratizacije kulture koja je usmjerana ka pravima na suodlučivanje svih kulturnih djelatnika, te bez kulturne demokracije koja osigurava prostor za kulturno zadovoljenje različitih društvenih grupa i u različitim društvenim područjima.

Svatko ima pravo na kulturu i pravo uživanja i razvijanja kulturnog identiteta.
Forum mladih zalaže se za dostupnost kulturnih dobara svima, veću participaciju mladih u kulturnom životu i kreiranju kulturne politike na svim razinama, dostupnost uvjeta za rad poput prostorija, telekomunikacijskih i drugih uvjeta, veće mogućnosti stipendiranja mladih umjetnika, pružanje potpore samoukim mladim umjetnicima, maksimalnu zaštitu kulturne baštine, te društvenu brigu o kulturnim institucijama od nacionalnog i svjetskog značaja, razmjene mladih i multilateralne komtakte među mladima, pružanje mogućnosti i uvjeta mladima u iskazivanju i vježbanju kreativnih sposobnosti, projekte s ciljem obučavanja i kulturnog izričaja mladih na polju glazbe, medija i umjetnosti.

4.1.10. Informatizacija i internetizacija

Forum mladih SDP-a zalaže se za informatizaciju i internetizaciju Hrvatske. Forum mladih će se organiziranjem stručnih seminara, tribina i debata aktivno uključiti u internetizacijsko obrazovanje korisnika, jer je osnovna pretpostavka razvoja ljudskih resursa odnosno znanja.

Mladi u Hrvatskoj svakim danom sve više zaostaju za kolegama sa razvijenim IT društvom, pa je stoga nužno informatizirati sve osnovne i srednje škole. FM se zalaže za informacijsko opismenjavanje cjelokupnog društva kroz formalne, ali i neformalne oblike edukacije.

Razvoj informacijske tehnologije mijenja način života, a FM aktivno se uključuje u procese koji su temelj razvoja društva.

4.1.11. Sport

Zalažemo se za veća ulaganja u amaterski sport i rekreaciju, izgradnju sportskih igrališta, plivališta i dvorana, te širenje svijesti o važnosti zdravlja, zdravog pogleda na život i zdravog načina života. Posebno nam je važno uključivanje mladih sa smetnjama u razvoju u sportski život i društvo.

Uz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih tijekom osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, smatramo da treba poticati aktivno kontinuirano bavljenje sportskim aktivnostima od najranije dobi, baziranjem na mlađe kategorije, organiziranijim stručnim radom i sustavom natjecanja. Također, zalažemo se i za poticanje ulaganja u popularizaciju i razvoj manje atraktivnih sportskih aktivnosti.

4.2. FORUM MLADIH I MODERNA HRVATSKA

4.2.1. Državna uprava i lokalna samouprava

Shvaćajući važnost stručne, sposobne i poštene državne uprave Forum mladih SDP-a zalagat će se i za malu, učinkovitu i transparentnu državnu upravu sa dobro plaćenim i odgovornim službenicima, a protiv korupcije, nekompetentnosti i nestručnosti. Smatramo da svaki državni službenik mora biti na usluzi građanima i niti u jednom trenutku ne smije zaboraviti da ga oni plaćaju. Forum mladih SDP-a borit će se protiv privilegija i protiv birokratskog načina razmišljanja na svim razinama, potičući u svakom trenutku odgovornost i rad. Izražavamo zadovoljstvo određenim napretkom u radu državne uprave temeljem nalaza revizije, ali ukazujemo da je potrebno napraviti još veći iskorak. Zalažemo se za što veći broj mladih i informatički pismenih službenika, naspram prašnjavih registratora punih papira i namrgođenih lica ljudi za šalterom bez obzira kojoj dobnoj skupini pripadaju.

Forum mladih SDP-a podržat će raspravu o učinkovitosti sadašnjeg sustava lokalne i područne (regionalne) samuprave. Smatramo da u Hrvatskoj postoji prevelik broj općina koje se ne mogu same financirati i zalažemo se za njihovo okrupnjivanje. Smatramo da je županijski teritorijalni ustroj uglavnom prihvatljiv, iako se kao alternativa može predložiti regionalni ustroj temeljen na povijesnim regijama. Zalažemo se da za veće ovlasti općinama i gradovima, sličnog obujma kao do 1993. godine, a samim time i decentralizaciju financijskih sredstava.

4.2.2. Pravosuđe

Forum mladih SDP-a svjestan je da samo uređena i pravna država, u kojoj se poštuju zakoni, a oni koji ih ne poštuju bivaju, na temelju nepristranog pravnog postupka, kažnjeni, može osigurati stabilnu i sigurnu budućnost našoj generaciji, kao i generacijama koje dolaze i daleko iza nas. Zbog toga smo u svakom trenutku spremni pomoći onim snagama u društvu koje se zalažu za funkcioniranje pravne države, uspostavu pravne sigurnosti i vladavinu prava, te za učinkovito i nezavisno pravosuđe. Pod time mislimo na povećanje učinkovitosti rada sudova, smanjenje broja neriješenih predmeta i predmeta u zastari, skraćenje rokova donošenja, a naročito izvršenja sudskih odluka. Potrebno je najveći naglasak staviti na procesuiranje gospodarskog kriminala i kriminala u pretvorbi.

Svjesni važnosti Domovinskog rata i žrtava koje su građani RH podnijeli, Forum mladih SDP-a podupire snage u društvu koje se zalažu za suradnju Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu i poštivanje međunarodno preuzetih obveza. Zalažemo se da Republika Hrvatska sama pokreće i završava postupke protiv počinitelja ratnih zločina u Hrvatskoj.

4.2.3. Nacionalna sigurnost, obrana i oružane snage

Forum mladih se zalaže za mir i mirno rješenje svih sukoba i podjela u svijetu. Najbolja obrambena politika je politika suradnje i dijaloga. Otvoreni problemi sa susjedima rješivi su u izravnom dogovoru uz obostranu dobru volju i spremnost za konsenzusom.

Republika Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja u tranziciji koja ima sve uvijete za brz i bezbolan preustroj oružanih snaga iz sustava koji ovisi o novačenju svih punoljetnih muškaraca u vojne snage u sustav vojske profesionalnih vojnika, vrhunski uvježbanih i tehnički opremljenih za sve izazove na koje moderna vojska mora odgovoriti. Do konačnog ukidanja služenja vojnog roka Forum mladih će se zalagati za izjednačenje duljine trajanja vojne i civilne službe te će braniti pravo svakoga tko zbog prigovora savjesti ne želi služiti vojnu obuku sa oružjem u ruci da svojim radom doprinosi općem boljitku društva.

Samo civilna kontrola oružanih snaga i obavještajnih službi od strane izabranih predstavnika građana Republike Hrvatske osigurava njihovo depolitizirano, nepristrano i profesionalno djelovanje.

Forum mladih podržava sudjelovanje pripadnika HV-a u mirovnim misijama u svijetu pod pretpostavkom da su one rezultat odluke UN-a i sa ciljem da se njihovim angažmanom štite ljudski životi i ljudska prava.

Forum mladih protivi se svim oblicima terorizma koji se javljaju kao najveća prijetnja miru, demokraciji i modernom multikulturalnom društvu. Forum mladih se također protivi široko primjenjenom nasilju i represiji te zagovara mirno i civilizirano rješavanje konflikata

4.2.4. Unutarnji poslovi

U demokratskoj i pravnoj državi, prava, slobode i zaštita ljudi ovise i o učinkovitosti policijskih službi. Ovlasti policije, parlamentarni i sustavni društveni nadzor nad tim ovlastima jesu dio sveukupne nacionalne sigurnosti. Sigurnost zahtijeva sveobuhvatne društvene sporazume i ne može se temeljiti na autonomnoj primjeni sile. Sigurnosne ("tajne") službe moraju djelovati jedino u nacionalnom interesu, na zakonskoj osnovi koja je prošla parlamentarni postupak i koja je potpuno javna. Rad policijskih službi mora biti temeljen na demokratskim vrijednostima, vladavine prava, depolitizacije i poštivanju zakona i zaštiti ljudskih prava. Mediji i nevladine organizacije trebaju sve više biti oblik javne kontrole policijskog djelovanja. Jedan od najvećih sigurnosnih problema društva je i velika količina nelegalnog oružja, koja se još uvijek nalazi u rukama građana što dovodi do tragičnih slučajeva samoozljeđivanja ili još gore smrtnih slučajeva te posebno tragičnih nesreća u kojima stradavaju djeca. Forum mladih se zalaže za dosljedno i rigorozno kažnjavanje svih koji držeći takvo oružje u svom domu ugrožavaju sigurnost sebe i drugih. Obzirom na sve veći broj stradalih u prometnim nesrećama, Forum mladih SDP-a smatra da sve veći naglasak treba staviti na akcije smanjenja opasnosti u prometu, bilo kroz djelovanje policije na cestama, bilo kroz medijske akcije. Želeći da i Hrvatska jednom uđe u EU i da njena granica, do prijema susjednih zemalja, bude i ulaz u EU Forum mladih SDP-a podržava orijentaciju MUP-a na što učinkovitiji nadzor državne granice iz aspekta prekida krijumčarskih puteva trgovine ljudima, drogom ili nelegalne trgovine oružjem.

4.3. FORUM MLADIH – ekonomija, zapošljavanje i gospodarski rast


Forum mladih SDP-a smatra da ekonomska politika treba osigurati ekonomsku stabilnost odnosno uvjete u kojima će uz nisku inflaciju cijene i drugi ekonomski parametri biti stabilni. Ekonomska politika treba osigurati kontinuirani gospodarski rast, povećanje proizvodnje i ubrzano zapošljavanje.

Zalažemo se za tržišno gospodarstvo gdje država osigurava jednake uvjete poslovanja za sve subjekte, brana je stvaranju monopola i monopolskom udruživanju te osigurava prava radnika i punu zaštitu potrošača."

Stvarajući pretpostavke za brzi gospodarski rast Forum mladih SDP-a smatra da javna potrošnja mora biti manja i omogućiti smanjnje ukupnog poreznog opterećenja. Osobna potrošnja treba rasti sukladno povećanju zaposlenosti i jačanju platežne moći pojedinca.

Forum mladih SDP-a smatra da investiranje u rad i poduzetništvo moraju biti stimulirani smanjenjem porezne presije i usmjeravanjem novca u razvoj kroz izvanproračunske fondove (fond za razvoj i zapošljavanje i regionalni razvoj). Prilikom poticanja investitora država mora voditi računa o ravnomjernom regionalnom razvoju svih dijelova Hrvatske s posebnim naglaskom na područja posebne državne skrbi.

4.3.1. Gospodarski razvoj

Forum mladih SDP-a smatra da cilj gospodarske politike moraju biti uvjeti za ostvarivanje gospodarskog razvoja, povećanje proizvodnje i zaposlenosti. Hrvatska danas, kako bi bila konuretna na evropskom i svjetskom tržištu, mora izvršiti tehnološko, proizvodno, tržišno, poslovno i vlasničko restrukturiranje proizvodnje.

Hrvatska mora u narednome razdoblju omogućiti gospodarske reforme koje će osigurati stvaranje modernoga otvorenog gospodarstva integriranog u Evropu.

Forum mladih gospodarski razvoj Hrvatske vidi u sastavu Europske unije. Gospodarske prilagodbe preduvjet su integraciji Hrvatske u društvo europskih naroda koji su svoju budućnost odlučili stvarati zajedničkim naporima.

Članstvo u WTO- u potvrđuje uvjete sigurnosti u hrvatskom gospodarskom i trgovinskom zakonodavstvu (transparentnost i predvidivost), te postiže sigurnost investiranja i trgovine na cjelokupnom hrvatskom tržištu. Potencijalnim stranim ulagačima treba pružiti jamstvo da će ulaskom na hrvatsko tržište moći osigurati dugotrajnu perspektivu isplative i konkurentne proizvodnje s mogućnošću plasmana na europska i druga tržišta.

4.3.2. Šansa za hrvatski gospodarski rast i izlazak iz krize


Forum mladih SDP-a smatra da je šansa hrvatskog gospodarstva u njegovom restrukturiranju, modernizaciji hrvatske industrije te investiranjem u strateške grane gospodarstva kao što su turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo te poljoprivreda.

Forum mladih SDP-a smatra da bi turizam trebao biti jedan od glavnih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva. Za razvoj turizma nužan je razvoj cestovne infrastukture, restruktuiranje i privatizacija hotela i firmi koje se bave turističkom djelatnošću.

Forum mladih SDP-a smatra da se razvojem obrta, malog i srednjeg poduzetništva, pogotovo među mladim ljudima, može pružiti šansu za otvaranje novih radnih mjesta i pokretanjem proizvodnje.

Forum mladih posebno se zalaže za razvoj otoka po načelu održivog razvoja, a uvažavajući različitosti svakog otoka.

Forum mladih SDP-a smatra da se posebna pažnja mora obratiti razvoju poljoprivrede te razvoju i modernizaciji sela i zalaže se za dodatno subvencioniranje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje kojom bi se bavili mladi.

Forum mladih SDP-a zalaže se i za prozvodnju zdrave hrane, ekološki prihvatljiv turizam i aktiviranje tercijarnog sektora.

Forum mladih SDP-a smatra da je restruktuiranje i modernizacija hrvatske industrije jedan od nužnih preduvjeta za izlazak iz krize hrvatskog gospodarstva.

Forum mladih SDP-a smatra da posebnu pažnju treba posvetiti ravnomjernom regionalnom razvitku svih krajeva hrvatske te podržava davanje posebnih subvencija za razvoj proizvodnje u područjima od posebne državne skrbi.

Forum mladih također zalaže se za razvoj kvalitetne infrastrukture i telekomunikacija; moderni cestovni, morski, riječni, željeznički te zračni promet.

4.3.3. Tržište

Hrvatsko gospodarstvo mora biti socijalno tržišno orijentirano i zato Hrvatska mora provoditi mjere koje će omogućavati razvoj tržišta i njegovih institucija.

Forum mladih zalaže se za uvođenje poreznih olakšica za one subjekte koji bi izravno ulagali u svoje okruženje.

Mjere gospodarske politike moraju težiti ka jačanju tržišne orijentacije hrvatskoga gospodarstva i poticanjem brže tranzicije prema otvorenom tržištu i slobodnoj tržišnoj utakmici gospodarskih subjekata.

Forum mladih smatra da sve aktivnosti moraju biti usmjerene na otvaranje prostora za jačanje poduzetništva, smanjivanje administrativnih, fiskalnih i carinskih opterećenja tržišnog poslovanja, te integriranje hrvatskoga gospodarstva i tržišta u europsko gospodarsko okruženje.

Forum mladih smatra da se određenim mjerama fiskalne politike mora stvoriti uvjeti za ukupni pad cijena na hrvatskom tržištu barem na razinu onih u susjednim zemljama i time jačati konkurentnost Hrvatske. Na taj način smanjit će se odljev novca iz Hrvatske i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

4.3.4. Rad, zapošljavanje i perspektiva

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na rad i život dostojan čovjeka. Najveća stopa nezaposlenosti karakteristika je upravo dobne skupine 19-25 godina, a problem zaposljavanja mladih je ozbiljan i složen. Pri tom valja posebno voditi računa o mogućnostima zapošljavanja mladih s posebnim potrebama. Politika gospodarske dinamike i stvaranja novih radnih mjesta nije ostvariva bez inovacija i promjena, te mobilizacije društvenih snaga.

Omogućavanje ravnopravnog dijaloga radnika i poslodavca, socijalni dijalog sindikata, gospodarstvenika i Vlade, sindikalno zastupanje i sindikalna prava i slobode, izjednačavanje radnih prava s europskim standardima, adekvatni programi prekvalifikacije, pravovremene i kvalitetne informacije s tržišta rada polazni su uvjeti za rješavanja problema nezaposlenosti.

Forum mladih SDP-a zalaže se za ostvarivanje općeg prava na rad, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih uz afirmaciju vrijednosti rada, znanja, stvaralaštva i poštenja. Forum mladih podržava izradu i provođenje cjelovite strategije za zapošljavanje mladih kao prioritet, a koja će uzeti u obzir postojeću dobnu i spolnu strukturu nezaposlenih, društvene i tržišne trendove i zahtjeve, te lokalne specifičnosti i potrebe te programe koji će razvijati duh poduzetništva kod mladih, s posebnim povoljnostima kod podizanja poduzetničkih kredita

Forum mladih SDP-a se zalaže, kako bi se poticalo zapošljavanje mladih, za pripravničke programe po uzoru na europske zemlje, te adekvatne programe prekvalifikacije i dodatnog usavršavanja. Kako bi se pratili pozitivni europski trendovi Forum mladih SDP-a zalaže se za skraćivanje radnog vremena samohranim majkama, te postupno skraćivanje tjednog i životnog radnog vremena.

Forum mladih kao jedan od najvažnijih problema koji muče mlade vidi stambeno pitanje te podržava otvaranje informacijskih centrara o stambenim pitanjima za mlade koji bi davali informacije o mogućnostima stanovanja, zakonskim propisima,pravima, prednostima, kreditima, jamstvima, pomoć pri smještaju mladih iz problematičnih obitelji. Također Forum mladih SDP-a zalaže se za davanje pogodnosti mladim podstanarima i stanodavcima koji izdaju stanove mladima, te financijsku pomoć i povoljne kredite mladima pri rješavanju stambenog pitanja.

Također Forum mladih podržava i zahtjeva od države i lokalnih uprava i samouprava da pripreme i primjenjuju programe koji će mladima pomoći da što prije ostvare mogućnost stambenog osamostaljenja.

4.4 HRVATSKA I SVIJET

4.4.1. Europska unija i tranzicija

Nakon pada Berlinskog zida, otvorile su se mogućnosti za razvoj europskog istoka i stvaranje jedinstvenoga europskog prostora suradnje svih europskih naroda i država. Radi se o procesu koji zahtijeva velike strukturalne, političke pa i emocionalne promjene u državama koje su se do devedesetih nalazile iza "željezne zavjese".

Ponajviše je riječ o problemu nasljeđenih sustava organizacije društvenog života te razmišljanja o vlastitoj ulozi u izgradnji zajedničkog europskog društva. Tranzicijski proces nudi velike mogućnosti, ali zahtijeva i velika odricanja od stanovništva odnosnih društava koja su navikla živjeti u duštvima koja su se skrbila o svemu, ali na vrlo niskoj i siromašnoj razini.

Republika Hrvatska kasni za drugim zemljama tranzicije s obzirom na vrijeme uključivanja u razgovore s europskim partnerima radi internaliziranja europskih vrijednosti, ali i pravnih normi u svoj društveno-politički sustav. Posljedica je to loše, antieuropske politike koju je u devedesetim godinama provodila tadašnja hrvatska vlast. Izbjegavanje logičnih obveza koje zahtijeva pristupanje europskoj obitelji naroda i samoizoliranje od suvremenih europskih tokova, rezultirali su općim društvenim nazadovanjem, antipatijama u drugim europskim državama spram Hrvatske te odlaskom velikog broja mladih ljudi u druge države. Vjerujemo kako još nije prekasno za hvatanje koraka s drugim zemljama kandidatima za članstvo u EU. Forum mladih zalagat će se za primanje Republike Hrvatske u članstvo EU u drugom krugu proširenja.

Forum mladih zalaže se za "europeizaciju" hrvatskog društva. Republika Hrvatska mora se aktivno uključiti u europski integracijski proces i početi ispunjavati sve preduvjete za pristupanje EU, i ne samo radi pristupanja toj integraciji, već prije svega radi samih građana Republike Hrvatske. Na tom putu treba podnijeti i velika odricanja i samokritičnost jer samo takav pristup na poslijetku rezultira kvalitetom življenja kakvoj se nadamo. U tu svrhu zalažemo se za edukaciju o europskim vrijednostima već u u osnovnoj školi te kasnije tijekom obrazovnog procesa.

Forum mladih zalagat će se za svladavanje depresije uzrokovane lošim životnim standardom i gubitkom iluzija o lakom izlasku iz krize određenog broja hrvatskih građana. Smatramo da svatko treba sudjelovati u izgradnji modernije Hrvatske i ničiji angažman ne smije biti zanemaren. Destruktivnost treba zamijeniti optimizam. Forum mladih promovirat će navedene vrijednosti u svom političkom djelovanju.

4.4.2. Globalizacija

Najšire, globalizacija je socio-evolucijski fenomen koji postoji još od početka razvoja civilizacije.

Globalizacija je, u ekonomskom smislu, proces kojim se smanjuju ili potpuno ukidaju prepreke u međunarodnoj ekonomskoj razmjeni, i povećava ekonomska integracija među zemljama, širenje granica koje omogućuje slobodno kretanje ljudi, roba, informacija, normi i institucija, uz djelovanje integrativnih snaga. Taj fenomen rezultira kako ovim pozitivnim tako i negativnim posljedicama koje najčešće najviše pogode najsiromašnije, dok su pozitivne često privilegije najbogatijeg sloja. Nužno je da moderna ljevica djeluje na smanjivanje socijalnog raslojavanja, apsolutnog siromaštva, te na kontrolu negativnog gomilanja kapitala u centrima moći.

Republika Hrvatska će se tek suočiti s posljedicama globalizacije prilikom primanja u članstvo Europske Unije. Forum mladih će djelovati na uključivanju mladih u procese odlučivanja, poticati ih na sudjelovanje u procesu slobodnog protoka ideja i radne snage, u međunarodnim obrazovnim programima i projektima za mlade.

Potrebno je kod mladih zatomiti bezrazložan strah od gubitka nacionalnog identiteta i promijeniti viđenja nas kao male nacije koja će unutar procesa globalizacije postati "kap u moru", bespravni entitet u odlučivanju koje će provoditi velike nacije.
Ipak, naše zakašnjelo integriranje u moderno europsko društvo daje nam određenu prednost da sagledamo sve aspekte globalizacije, pogotovo negativne, i omogućuje nam da izbjegnemo nepotrebne krive korake. Naša je dužnost potaknuti mlade da budu nositelji pozitivnih promjena i za nas i za svijet. Kao krajnji cilj potrebno je prihvatiti i dalje razvijati sve pozitivne aspekte globalizacije i dugoročno postati društvo sa čvrstim temeljima za daljnji održivi razvoj.

4.4.3. Forum mladih na međunarodnom planu

Znatan dio aktivnosti Foruma mladih odnosi se na međunarodnu suradnju te sudjelovanje na međunarodnim događanjima. Forum mladih deset godina prisutan je u međunarodnim aktivnostima (naročito onima koje organiziraju krovne organizacije mladih socijaldemokrata u svijetu - IUSY i ECOSY), a prisutnost u istima potrebno je intezivirati.

Intenziviranje ukupne međunarodne aktivnosti Foruma mladih i na nacionalnom i na lokalnom nivou realizirat će se kroz rad međunarodnih županijskih koordinatora te rad međunarodnog odbora.

Forum mladih punopravni je član IUSY-ja (Socijalističke internacionale mladih) s kojim daljnju suradnju mora razvijati u vidu participacije u aktivnostima IUSY-ja, te u organizaciji takvih međunarodnih sastanaka, seminara i susreta.U okviru IUSY-ja članice i članovi Forum mladih aktivnije će se uključiti u rad FWG-a (Feminist Working Group) te BRT-a.

Forum mladih član je ECOSY-ja s promatračkim statusom. U okviru ECOSY-ja aktivnosti Foruma mladih bit će usmjerene na stupanje u punopravno članstvo, što će angažmanom FM te ulaskom RH u EU i biti realizirano.

Razvijanje bilateralnih odnosa, ne samo sa susjednim organizacijama nego i sa socijaldemokratskim organizacijama iz zemalja Europske Unije i iz zemalja s kojima sudjelujemo u regionalnoj suradnji, prioritet je međunarodnog djelovanja Foruma mladih i u smislu sudjelovanja na međunarodnim događanjima i u organizaciji istih.

4.4.4. Odnosi sa susjednim organizacijama

S obzirom da je razvijanje dobrosusjedskih jedna od temeljnih civilizacijskih vrijednosti i preduvjet za razvoj jedne društvene zajednice Forum mladih dobre odnose sa susjednim organizacijama prihvaća kao jednu od najvažnijih zadaća svoje međunarodne suradnje.

Kroz suradnju i zajednički rad imamo priliku poboljšati ne samo međusobne odnose nego i svoju poziciju unutar krovnih organizacija kojih smo članice. Zemljopisni položaj RH između zemalja koje su već članice Europske Unije ili će to uskoro postati, te zemalja u tranziciji, daje nam priliku da iz međusobne suradnje mnogo naučimo iz iskustava naših susjeda i samim tim budemo spremniji za prepreke na koje ćemo nailaziti na putu u Europsku Uniju.

Uzevši u obzir ne uvijek pozitivne odnose s nekim od susjednih zemalja, FM smatra da zajedno trebamo tražiti da se realno i otvoreno pogledaju i prevladaju sukobi iz prošlih vremena, kako bi stvorili preduvjete za bolju suradnju budućih generacija. Otvorene probleme trebamo rješavati tražeći zajedničke stavove i solucije i predočavati ih u javnosti, dajući do znanja da je svaki problem rješiv ukoliko su sve uključene strane zaista spremne surađivati.

Poseban naglasak treba staviti na suradnju među lokalnim organizacijama kao temeljnim ograncima i nositeljima većine aktivnosti.

Odnose sa susjednim organizacijama treba jačati kroz bilateralnu suradnju s organizacijama iz susjednih zemalja, stalne razmjene članica/članova, a samim tim i iskustava, poticanje suradnje lokalnih organizacija, posebno iz «gradova – prijatelja», te zajedničke projekte.

Kako biste ocijenili dosadašnji rad FM-a Pregrade?

         

SDP predstavio planzamlade@sdp.hr
ZAVRŠILA HUMANITARNA AKCIJA "BOŽIĆ ZA SVE"
1. Božićni Pub Kviz
Novi potpredsjednik FM SDP KZŽ
Humanitarni turnir u beli
Obilježen Međunarodni dan žena
Politička škola FM SDP Hrvatske
Svjetski dan socijalne pravde

Stranica:
1 2 3 4 > >>